SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLÇEMİZİN MUHTELİF YERLERİNDEKİ REKLAM ARAÇLARI VE KENT MOBİLYALARI İHALE İLAN METNİ
1. İŞİN TANIMI
Safranbolu Belediyesi ve mücavir alan sınırlarında aşağıda ismi ve nitelikleri yazılı kent mobilyaları ve reklam araçlarının kullanım hakkı kiralaması 2886 sayılı kanunun 35/c ve 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. (Reklam araçları ve kent mobilyaları yer listesi ektedir.)
2. REKLAM ARAÇLARI VE KENT MOBİLYALARI SAYISI
2.1. 21 adet CLP (Raket Pano)
2.2. 5 Adet Duraklarda bulunan Camlı Reklam Panosu
2.3. 36 Adet Billboard (5 Adet Çift Taraflı, 31 Adet Tek Taraflı)
2.4. 1 Adet Elektronik Billboard
3. GENEL ŞARTLAR
3.1. İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH, SAAT, İHALENİN ŞEKLİ:
3.1.1. İhale 20/02/2019 günü saat 15:00’de Belediye Binası Encümen huzurunda yapılacaktır.
3.1.2. 2886 Sayılı kanunun 35/c ve 45. Maddesinde tanımlı açık teklif usulüyle yapılan artırma    .               .            ihalesidir.
3.1.3. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.
3.1.4. İhale ile ilgili teknik şartname Safranbolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai    .           saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.
3.1.5. Doküman bedeli 300,00 -TL’ dir.
3.2. MUHAMMEN BEDEL:
3.2.1. İşin muhammen bedeli aylık %18 KDV HARİÇ 17.800,00-TL dir.
3.3. GEÇİCİ TEMİNAT VE BUNA İLİŞKİN ESASLAR:
3.3.1. Geçici teminatı 1 yıllık kira toplamı üzerinden % 3 olarak 6.408,00- TL’ dir.
3.3.2. İhaleye katılacak isteklilerin, geçici teminatlarını ihale kanununda belirtilen değerler             .           üzerinden (%3) ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit veya banka teminat         .                          .            mektubu olarak vermeleri gerekmektedir.
3.4. İŞİN SÜRESİ
3.4.1. İdarece sözleşmenin imzalanmasına müteakiben yıllık kira ücreti ve sözleşme süresi             .           başlayacaktır. Sözleşme süresi 1 yıldır.
3.5. İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR:
3.5.1. İstenilen belgelerin aslı veya noter onaylı sureti verilecektir.
3.5.2. GERÇEK KİŞİLER
3.5.2.1. Kanuni ikametgâh belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
3.5.2.2. Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)
3.5.2.3. Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında                     .       ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı             .        Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname
3.5.2.4.   Tebligat için adres beyanı
3.5.2.5.    Noter tasdikli İmza beyannamesi
3.5.2.6.    Geçici teminat makbuzu veya mektubu
3.5.2.7.  Şartname alındı makbuzu
3.5.2.8.  Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
3.5.2.9.  Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
3.5.2.10. Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi
3.5.2.11.  İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, ÇTV, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
3.5.3. TÜZEL KİŞİLER
3.5.3.1. Tebligat için adres beyanı
3.5.3.2. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri
3.5.3.3. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge
3.5.3.4. Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.
3.5.3.5. Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi (Değişiklik ekleri ile birlikte)
3.5.3.6. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
3.5.3.7. Şartname alındı makbuzu
3.5.3.8. Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
3.5.3.9. Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
3.5.3.10. Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,
3.5.3.11. İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, ÇTV, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
                 İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri
                 İlan olunur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here